۱۳۹۶ شهریور ۳, جمعه

رسانۀ ستمدیدگان: موسیقی فولکلوریک، مهاجرت اجباری، و رسانه های تاکتیکی

"رسانۀ ستمدیدگان: موسیقی فولکلوریک، مهاجرت اجباری، و رسانه های تاکتیکی" عنوان مقاله ای است که چندی پیش نوشته بودم و بالاخره امروز در کامونیکشن، کلچر اند کریتیک نشر شد. موضوع مقاله دمبوره است و کوشش کرده ام توضیح دهم که چطور شد آله ای را که هزاره ها پنجاه سال پیش حرام می دانستند، و در تمام هزاره جات به سختی نشانی از آن پیدا می شد، امروز حامل هویت قومی شان می دانند؟
برای جواب مفصل به خود مقاله مراجعه کنید ولی جواب مختصر به این سوال این است: رسانه شدگی موسیقی دمبوره در دوران جنگ و جهاد. به خاطر عدم دسترسی به رسانه های جریان اصلی، هزاره ها مجبور شدند که حرمت دمبوره را نادیده بنگارند و در عوض از آن به عنوان یک رسانه تاکتیکی استفاده کنند. تاریخ این تحول فرهنگی در درون جامعه هزاره بدنه اصلی مقاله را شکل میدهد.
کسانیکه به مقاله از طریق دانشگاه شان دسترسی ندارند، میتوانند آن را از این لینک دانلود کنند.

۱ نظر: